Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rene Zachar   rc 730517/0114      OP 111609170

Toto je vyrovnávací paměť vyhledávače Googlepro adresu http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?j=177&o=167&k=4964&page=1&d=299600. Je to snímek stránky, tak jak se zobrazila 20. únor 2009 14:28:50 GMT. Aktuální stránka se mezitím mohla změnit.

Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení

MSPH 99 INS 526/2009-A-2

V Y H L Á Š K A

stský soud v Praze rozhodl vyšším soudním úředníkem Annou Kyselkovou v insolvenční věci dlužníka: René Zachař, nar. 17.05.1973, Nové Náměstí 1250/10, 104 00  Praha 10, o návrhu insolvenčního věřitele GRATO spol. s r.o., IČ 41033281, Palackého 796/57A, 353 01, Mariánské Lázně

t a k t o :

I. Soud touto vyhláškou oznamuje, že dne 04.02.2009 bylo zahájeno insolvenční

řízení a dne 04.02.2009 14:10 hod. byla tato vyhláška zveřejněna v insolvenčním rejstříku.

II. Soud vyzývá věřitele dlužníka, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním

řízení, aby podali u zdejšího soudu přihlášku své pohledávky ve lhůtě do rozhodnutí

soudu o úpadku.

Poučení: Proti této vyhlášce n e n í odvolání přípustné (§ 101 odst. 2 IZ).

Věřitelé jsou oprávněni od zahájení insolvenčního řízení uplatnit v něm své

pohledávky přihláškou, a to i v případě, že insolvenční soud ještě nezveřejnil

výzvu k podávání přihlášek (§ 110 odst. 1 IZ).

Přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři, který je zveřejněn na adrese

ISIR.justice.cz a na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti

(www.justice.cz) včetně pokynů pro jejich vyplnění spolu se vzorově vyplněným

formulářem.

K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává,

vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou. Přihláška včetně

příloh se podává soudu dvojmo.

Dlužník je povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a majetkem,

který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě,

využití, nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoliv nezanedbatelné

zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je

dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem

(§ 111 odst. 1 IZ).

Omezení podle § 111 odst. 1 IZ se netýká úkonů nutných ke splnění povinností

stanovených zvláštními právními předpisy, k provozování podniku v rámci

Pokračování - 2 - MSPH 99 INS 526/2009

obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací

povinnosti a ke splnění procesních sankcí (§ 111 odst. 2 IZ).

Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v

důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči

věřitelům neúčinné (§ 111 odst. 3 IZ).

Jestliže osoba, která má závazek vůči dlužníkovi, plní tento závazek po zahájení

insolvenčního řízení dlužníku, ačkoliv podle předběžného opatření má plnění

poskytnout předběžnému správci, a plnění se nedostane do majetkové podstaty,

není tím svého závazku zproštěna, ledaže prokáže, že o předběžném opatření

nemohla vědět (§ 114 IZ).

V Praze dne 04.02.2009

Anna Kyselková

vyšší soudní úředník

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář