Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení krajského soudu 10.10.2011

 

ční věci dlužníka René Zachař, nar. 17. 05. 1973, Větrná 303, 435 42 Lítvínov –insolvenční správce JUDr. Jiří Rousek, se sídlem kanceláře Dubská 390/4, 415 01Soud schvaluje konečnou zprávu o zpeněžování majetku z podstaty ačtování odměny a výdajů insolvenčního správce majetkové podstaty ze dne říjmy z podstaty činí celkem 80.000,- Kč ěžení nemovitosti z podstaty činí celkem 112.400,- Kč

- uhrazené celkem 78.104,70 K

č

- výplata zajišt

ěnému věřiteli 77.076,70 Kč

- náklady se zpen

ěžením zajištěné nemovitosti 1.028,- Kč

- neuhrazené celkem 34.295,30 K

č

- odm

ěna insolvenčního správce 34.295,30 Kč

(z toho ze zpen

ěžení zajištěné nemovitosti 1.895,30 Kč)

c) Odm

nemovitosti a dále 27.000,- K

ěna insolvenčního správce 34.295,30 Kč (1.895,30 Kč ze zpeněžení zajištěč podle § 5 vyhl. č. 313/2007 Sb. + 5.400,00 Kč - 20% DPH)

d)

Částka určená k rozvrhu mezi nezajištěné věřitele činí 0,- Kč.

II.

rozpo

Po právní moci tohoto usnesení bude insolvenčnímu správci, ze státníhočtu uhrazena částka 32.400,- Kč jako doplatek odměny na číslo účtu

803990247/0100

.

III.

podat soudu návrh na zrušení konkursu.

Insolvenční správce je povinen do 30-ti dnů od právní moci tohoto usnesení

O d

ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 06. 05. 2009,

dlužníka René Zacha

správcem byl ustanoven JUDr. Ji

Teplice. Usnesením 15. 06. 2009 KSUL 70 INS 526/2009-B-6 byl na majetek dlužníka

prohlášen konkurz, který m

2

Pokra

Podáním, které bylo soudu doru

kone

Podle § 304 odst. 2 IZ pak insolven

ú

dn

Vyhláška o vyv

zve

V zákonné lh

Obsah kone

K

odm

pro nezajišt

v konkursu nezp

stanovení její výše soud vyšel z toho, že do

správce p

úkon

s p

soud odm

neú

nezajišt

Vzhledem ke zjišt

zprávu schválil.

č.j. KSUL 70 INS 526/2009-A-28, byl zjištěn úpadekř, nar. 17. 05. 1973, Větrná 303, 435 42 Lítvínov – Janov, insolvenčnímří Rousek, se sídlem kanceláře Dubská 390/4, 415 01ěl být nadále projednáván jako nepatrný.čování KSUL 70 INS 526/2009čeno dne 15. 06. 2011, předložil insolvenční správcečnou zprávu spolu s vyúčtováním své odměny a výdajů.ční soud vyhláškou dne 02. 08. 2011 uvědomilčastníky řízení o tom, že konečná zpráva byla přezkoumána a zároveň je poučil, že do 15ů od jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku mohou proti konečné zprávě podat námitky.ěšení konečné zprávy spolu s konečnou zprávou byly vyvěšeny ařejněny v insolvenčním rejstříku ode dne 02. 08. 2011 do 17. 08. 2011 (č.l. B-30).ůtě námitky proti konečné zprávě podány nebyly.čné zprávy odpovídá ust. § 302 a 303 IZ. Příjem z podstaty činí 80.000,-č. Výdaje činí celkem 112.400,- Kč. Správce současně vyčíslil své hotové výdaje a svojiěnu dle vyhlášky 313/2007 Sb. Správce je plátcem DPH. Správce v návrhu svoji odměnuěné věřitele stanovil nesprávně podle § 1 odst. 5 citované vyhlášky. Protože všakěněžoval, byla jeho odměna pro tyto věřitele stanovena podle § 5 vyhl. Přiřízení se přihlásilo 17 věřitelů, jejichž přihláškyřezkoumával pro přezkumné jednání. K výzvě soudu správce zaslal přehled svýchů v rámci konkursu, z nichž je zřejmé, že prováděl běžnou činnost souvisejícířezkoumáváním, zda dlužník má majetek či nikoli. S ohledem na tyto skutečnosti stanovilěnu v konkursu pro nezajištěné věřitele, když správce pro tuto část konkursučtoval žádné hotové výdaje, částkou 27.000,00 Kč + DPH. Částka určená k rozvrhu meziěné věřitele činí celkem 0,- Kč.ěným skutečnostem pak insolvenční soud předloženou konečnou

P o u

č e n í:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dn

k Vrchnímu soudu v Praze prost

I. však mohou podle § 304 odst. 5 IZ podat odvolání pouze v

vyhov

V Ústí nad Labem dne 10. 10. 2011

JUDr. Eva Sixtová, v. r.

samosoudkyn

ů ode dne doručení rozhodnutířednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.), proti výrokuěřitelé, jejichž námitkám nebyloěno.ě

Za správnost vyhotovení: Markéta Melová

 

Janov,

Teplice

t a k t o :

I.

vyú

14. 06. 2011, podle které

 

a) P

 

KSUL 70 INS 526/2009-B-33

 

- zpen

 

U s n e s e n í

b) Výdaje

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Evou Sixtovou v

insolven